Bánovce nad Ondavou - Rozpočet - 2017


KÓD
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
100
0
-200
0 %
102
0
-200
0 %
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
165 000
183 440
111 %
111
Daň z príjmov fyzickej osoby
165 000
183 440
111 %
111.003
Poukázaný územnej samospráve
165 000
183 440
111 %
120
Dane z majetku
23 280
28 402
122 %
121
Daň z nehnuteľností
23 280
28 402
122 %
121.001
Z pozemkov
16 480
16 572
101 %
121.002
Zo stavieb
6 800
11 829
174 %
130
Dane za tovary a služby
7 705
8 380
109 %
133
Dane za špecifické služby
5 706
6 381
112 %
133.001
Za psa
606
612
101 %
133.013
Za komunálne odpady
5 100
5 768
113 %
134
Dane z používania tovarov a z povolení
1 999
1 999
100 %
134.001
Z úhrad za dobývací priestor
1 999
1 999
100 %
210
Príjmy z podnikania a z vlastníctva
6 012
4 308
72 %
211
Príjmy z podnikania
0
0
0 %
211.003
Dividendy
0
0
0 %
212
Príjmy z vlastníctva
6 012
4 308
72 %
212.002
Z prenajatých pozemkov
4 458
2 871
64 %
212.003
Z prenajatých budov
1 554
1 437
92 %
220
Administratívne poplatky
7 894
13 790
175 %
221
Administratívne poplatky
800
2 198
275 %
221.004
Ostatné poplatky
800
2 198
275 %
222
Pokuty, penále a iné sankcie
0
0
0 %
222.003
Za porušenie predpisov
0
0
0 %
223
Poplatky a platby z náhodneho predaja
7 094
11 592
163 %
223.001
Za predaj tovarov a služieb
5 324
6 091
114 %
223.002
Za jasle, materské školy
500
600
120 %
223.003
Za stravné
1 270
4 901
386 %
240
Úroky z tuzemských úverov
15
80
533 %
243
Úroky z účtov finančného hospodárenia
15
80
533 %
290
Iné nedaňové príjmy
500
2 966
593 %
291
Vrátené neoprávnené fin.prostriedky
0
0
0 %
291.008
Od ostatných subjektov ver.správy
0
0
0 %
292
Ostatné príjmy
500
2 966
593 %
292.006
Z náhrad z poist.plnenia
0
0
0 %
292.008
Z odvodov z hazardu
0
64
0 %
292.012
Z dobropisov
0
1 183
0 %
292.017
Vratky
0
952
0 %
292.019
Z refundácie
500
768
154 %
292.027
Iné
0
0
0 %
310
Tuzemské bežné granty
0
16 589
0 %
311
Granty
0
6 428
0 %
312
Transfery v rámci verejnej správy
0
10 160
0 %
312.001
Zo štátneho rozpočtu
0
6 735
0 %
312.002
Zo štátneho účel.fondu
0
0
0 %
312.008
Z rozpočtu VÚC
0
0
0 %
312.011
Od ostatných subjektov ver.správy
0
1 400
0 %
 
Príjmy bežného rozpočtu celkom
210 406
257 754
123 %


Výdavky bežného rozpočtu

ODDIEL
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
01
Všeobecné verejné služby
102 039
-8 489
-8 %
01.1.1
101 364
-8 489
-8 %
01.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť
555
0
0 %
637
Služby
555
0
0 %
01.6
Všeobecné verejné služby
0
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
631
Cestovné náhrady
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
634
Dopravné
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
01.7
Transakcia verejného dlhu
120
0
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
0
0 %
653
Ostatné platby súvisiace s úverom
120
0
0 %
02
Obrana
0
-90
0 %
02.2
Civilná ochrana
0
-90
0 %
637
Služby
0
-90
0 %
03
Verejný poriadok a bezpečnosť
2 706
-207
-8 %
03.2
Ochrana pred požiarmi
2 706
-207
-8 %
631
Cestovné náhrady
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
700
0
0 %
633
Materiál
500
0
0 %
634
Dopravné
506
-13
-3 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
0
-194
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
1 000
0
0 %
03.6
0
0
0 %
04
Ekonomická oblasť
700
0
0 %
04.2.3
Rybárstvo a poľovníctvo
200
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
200
0
0 %
04.5.1
Cestná doprava
500
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
500
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
04.6
Komunikácie
0
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
0
0 %
05
Ochrana životného prostredia
12 140
0
0 %
05.1
Nakladanie s odpadmi
10 480
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
120
0
0 %
637
Služby
10 360
0
0 %
05.3
Znižovanie znečisťovania
0
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
05.4
Ochrana prírody a krajiny
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
641
Transfery v rámci verejnej správy
0
0
0 %
05.6
Ochrana životného prostredia
1 660
0
0 %
633
Materiál
1 530
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
100
0
0 %
637
Služby
30
0
0 %
06
Bývanie a občianska vybavenosť
7 050
-12
0 %
06.2
Rozvoj obcí
600
0
0 %
633
Materiál
50
0
0 %
634
Dopravné
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
50
0
0 %
637
Služby
500
0
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
0
0 %
06.3
Zásobovanie vodou
880
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
800
0
0 %
633
Materiál
30
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
50
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
06.4
Verejné osvetlenie
4 650
-8
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
3 700
-8
0 %
633
Materiál
300
0
0 %
634
Dopravné
100
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
250
0
0 %
637
Služby
300
0
0 %
06.6
Bývanie a občianska vybavenosť
920
-5
-1 %
632
Energie, voda a komunikácie
920
-5
-1 %
633
Materiál
0
0
0 %
07
Zdravotná starostlivosť
150
0
0 %
07.6
Zdravotníctvo inde neklasifikované
150
0
0 %
637
Služby
150
0
0 %
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
14 472
-51
0 %
08.1
Rekreačné a športové služby
4 390
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
670
0
0 %
633
Materiál
50
0
0 %
637
Služby
70
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
3 600
0
0 %
08.2
Kultúrne služby
7 916
-51
-1 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
76
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
2 205
0
0 %
633
Materiál
885
0
0 %
634
Dopravné
200
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
320
0
0 %
637
Služby
4 030
-51
-1 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
200
0
0 %
08.3
Vysielacie a vydavateľské služby
526
0
0 %
633
Materiál
50
0
0 %
634
Dopravné
50
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
150
0
0 %
637
Služby
276
0
0 %
08.4
Náboženské a iné spol. služby
1 640
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
700
0
0 %
633
Materiál
380
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
100
0
0 %
637
Služby
60
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
400
0
0 %
08.6
Inde neklasifikované
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
09
Vzdelávanie
53 599
-4 300
-8 %
09.1.1.1
Predškolská výchova a zákl. vzdelanie
39 529
-3 430
-9 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
27 104
-1 803
-7 %
632
Energie, voda a komunikácie
5 950
-15
0 %
633
Materiál
2 770
-1 577
-57 %
634
Dopravné
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
3 050
0
0 %
637
Služby
655
-24
-4 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
-10
0 %
09.2.2.1
0
0
0 %
09.5
Nedefinovateľ.vzdelávanie
300
0
0 %
641
Transfery v rámci verejnej správy
300
0
0 %
09.6.0.1
Školské stravovanie
0
-871
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
-841
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
0
-30
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
09.6.0.2
13 770
0
0 %
10
Sociálne zabezpečenie
250
0
0 %
10.2
Staroba
250
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
634
Dopravné
200
0
0 %
637
Služby
50
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
10.7
Soc.pom.obč.v hm.a soc.núdzi
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
ÈU
0
-300
0 %
ÈU.R.0.E
0
-300
0 %
HR
0
-1 858
0 %
HR.O.0..
0
-1 858
0 %
KA
0
-34
0 %
KA.N.0..
0
-34
0 %
KR
0
-89
0 %
KR.A.0..
0
-89
0 %
MI
0
-241
0 %
MI.N.0.V
0
-241
0 %
OS
0
-7
0 %
OS.T.0.M
0
-7
0 %
RE
0
-8
0 %
RE.G.0.A
0
-8
0 %
SK
0
-198
0 %
SK.O.0.Z
0
-198
0 %
VO
0
-26
0 %
VO.¼.0.V
0
-26
0 %
§
0
-93
0 %
§ .5.0.J
0
-93
0 %
Výdavky bežného rozpočtu celkom
193 106
-16 003
-8 %