Bánovce nad Ondavou - Rozpočet - 2018


KÓD
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
100
0
-203
0 %
102
0
-203
0 %
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
175 000
148 390
85 %
111
Daň z príjmov fyzickej osoby
175 000
148 390
85 %
111.003
Poukázaný územnej samospráve
175 000
148 390
85 %
120
Dane z majetku
25 640
12 382
48 %
121
Daň z nehnuteľností
25 640
12 382
48 %
121.001
Z pozemkov
15 870
6 503
41 %
121.002
Zo stavieb
9 770
5 880
60 %
130
Dane za tovary a služby
7 669
5 038
66 %
133
Dane za špecifické služby
5 670
5 038
89 %
133.001
Za psa
570
472
83 %
133.013
Za komunálne odpady
5 100
4 566
90 %
134
Dane z používania tovarov a z povolení
1 999
0
0 %
134.001
Z úhrad za dobývací priestor
1 999
0
0 %
210
Príjmy z podnikania a z vlastníctva
3 344
3 278
98 %
211
Príjmy z podnikania
0
1 764
0 %
211.003
Dividendy
0
1 764
0 %
212
Príjmy z vlastníctva
3 344
1 515
45 %
212.002
Z prenajatých pozemkov
2 140
348
16 %
212.003
Z prenajatých budov
1 204
1 167
97 %
220
Administratívne poplatky
10 667
10 012
94 %
221
Administratívne poplatky
1 000
810
81 %
221.004
Ostatné poplatky
1 000
810
81 %
222
Pokuty, penále a iné sankcie
0
0
0 %
222.003
Za porušenie predpisov
0
0
0 %
223
Poplatky a platby z náhodneho predaja
9 667
9 201
95 %
223.001
Za predaj tovarov a služieb
5 647
5 715
101 %
223.002
Za jasle, materské školy
450
435
97 %
223.003
Za stravné
3 570
2 851
80 %
223.004
Za prebytočný hnut.majetok
0
200
0 %
240
Úroky z tuzemských úverov
30
92
307 %
243
Úroky z účtov finančného hospodárenia
30
92
307 %
290
Iné nedaňové príjmy
1 150
644
56 %
291
Vrátené neoprávnené fin.prostriedky
0
0
0 %
291.008
Od ostatných subjektov ver.správy
0
0
0 %
292
Ostatné príjmy
1 150
644
56 %
292.006
Z náhrad z poist.plnenia
0
0
0 %
292.008
Z odvodov z hazardu
50
26
52 %
292.012
Z dobropisov
500
0
0 %
292.017
Vratky
100
102
102 %
292.019
Z refundácie
500
516
103 %
292.027
Iné
0
0
0 %
310
Tuzemské bežné granty
0
10 396
0 %
311
Granty
0
7 750
0 %
312
Transfery v rámci verejnej správy
0
2 646
0 %
312.001
Zo štátneho rozpočtu
0
0
0 %
312.002
Zo štátneho účel.fondu
0
0
0 %
312.008
Z rozpočtu VÚC
0
2 000
0 %
312.011
Od ostatných subjektov ver.správy
0
0
0 %
 
Príjmy bežného rozpočtu celkom
223 500
190 031
85 %


Výdavky bežného rozpočtu

ODDIEL
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
01
Všeobecné verejné služby
113 006
-3 464
-3 %
01.1.1
112 271
-3 464
-3 %
01.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť
615
0
0 %
637
Služby
615
0
0 %
01.6
Všeobecné verejné služby
0
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
631
Cestovné náhrady
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
634
Dopravné
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
01.7
Transakcia verejného dlhu
120
0
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
0
0 %
653
Ostatné platby súvisiace s úverom
120
0
0 %
02
Obrana
0
0
0 %
02.2
Civilná ochrana
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
03
Verejný poriadok a bezpečnosť
2 520
0
0 %
03.2
Ochrana pred požiarmi
2 500
0
0 %
631
Cestovné náhrady
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
640
0
0 %
633
Materiál
250
0
0 %
634
Dopravné
570
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
40
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
1 000
0
0 %
03.6
20
0
0 %
04
Ekonomická oblasť
1 100
0
0 %
04.2.3
Rybárstvo a poľovníctvo
200
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
200
0
0 %
04.5.1
Cestná doprava
900
0
0 %
633
Materiál
200
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
700
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
04.6
Komunikácie
0
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
0
0 %
05
Ochrana životného prostredia
14 330
0
0 %
05.1
Nakladanie s odpadmi
12 880
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
1 420
0
0 %
637
Služby
11 460
0
0 %
05.3
Znižovanie znečisťovania
0
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
05.4
Ochrana prírody a krajiny
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
641
Transfery v rámci verejnej správy
0
0
0 %
05.6
Ochrana životného prostredia
1 450
0
0 %
633
Materiál
1 330
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
100
0
0 %
637
Služby
20
0
0 %
06
Bývanie a občianska vybavenosť
8 150
-85
-1 %
06.2
Rozvoj obcí
1 580
0
0 %
633
Materiál
600
0
0 %
634
Dopravné
30
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
50
0
0 %
637
Služby
900
0
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
0
0 %
06.3
Zásobovanie vodou
530
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
400
0
0 %
633
Materiál
30
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
50
0
0 %
637
Služby
50
0
0 %
06.4
Verejné osvetlenie
5 200
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
50
0
0 %
634
Dopravné
100
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
50
0
0 %
637
Služby
5 000
0
0 %
06.6
Bývanie a občianska vybavenosť
840
-85
-10 %
632
Energie, voda a komunikácie
790
-85
-11 %
633
Materiál
50
0
0 %
07
Zdravotná starostlivosť
150
0
0 %
07.6
Zdravotníctvo inde neklasifikované
150
0
0 %
637
Služby
150
0
0 %
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
21 680
-2 000
-9 %
08.1
Rekreačné a športové služby
3 560
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
390
0
0 %
633
Materiál
50
0
0 %
637
Služby
70
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
3 050
0
0 %
08.2
Kultúrne služby
12 054
-2 000
-17 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
74
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
4 305
0
0 %
633
Materiál
965
0
0 %
634
Dopravné
200
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
200
0
0 %
636
Nájomné za nájom
0
-2 000
0 %
637
Služby
6 110
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
200
0
0 %
08.3
Vysielacie a vydavateľské služby
4 426
0
0 %
633
Materiál
3 100
0
0 %
634
Dopravné
50
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
1 000
0
0 %
637
Služby
276
0
0 %
08.4
Náboženské a iné spol. služby
1 640
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
750
0
0 %
633
Materiál
280
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
150
0
0 %
637
Služby
60
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
400
0
0 %
08.6
Inde neklasifikované
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
09
Vzdelávanie
62 314
-1 051
-2 %
09.1.1.1
Predškolská výchova a zákl. vzdelanie
42 994
-651
-2 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
31 199
-647
-2 %
632
Energie, voda a komunikácie
6 130
0
0 %
633
Materiál
615
0
0 %
634
Dopravné
5
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
4 050
0
0 %
637
Služby
895
-4
-1 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
100
0
0 %
09.2.2.1
0
0
0 %
09.5
Nedefinovateľ.vzdelávanie
400
0
0 %
641
Transfery v rámci verejnej správy
400
0
0 %
09.6.0.1
Školské stravovanie
18 920
-400
-2 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
14 135
-388
-3 %
632
Energie, voda a komunikácie
145
0
0 %
633
Materiál
4 050
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
490
-12
-2 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
100
0
0 %
09.6.0.2
0
0
0 %
10
Sociálne zabezpečenie
250
0
0 %
10.2
Staroba
250
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
634
Dopravné
200
0
0 %
637
Služby
50
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
10.7
Soc.pom.obč.v hm.a soc.núdzi
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
KA
0
-24
0 %
KA.N.0..
0
-24
0 %
Výdavky bežného rozpočtu celkom
223 500
-6 624
-3 %