Bánovce nad Ondavou - Rozpočet - 2018


KÓD
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
100
0
-203
0 %
102
0
-203
0 %
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
175 000
198 922
114 %
111
Daň z príjmov fyzickej osoby
175 000
198 922
114 %
111.003
Poukázaný územnej samospráve
175 000
198 922
114 %
120
Dane z majetku
25 640
23 890
93 %
121
Daň z nehnuteľností
25 640
23 890
93 %
121.001
Z pozemkov
15 870
13 833
87 %
121.002
Zo stavieb
9 770
10 058
103 %
130
Dane za tovary a služby
7 669
8 473
110 %
133
Dane za špecifické služby
5 670
6 479
114 %
133.001
Za psa
570
612
107 %
133.013
Za komunálne odpady
5 100
5 866
115 %
134
Dane z používania tovarov a z povolení
1 999
1 994
100 %
134.001
Z úhrad za dobývací priestor
1 999
1 994
100 %
210
Príjmy z podnikania a z vlastníctva
3 344
5 702
171 %
211
Príjmy z podnikania
0
1 764
0 %
211.003
Dividendy
0
1 764
0 %
212
Príjmy z vlastníctva
3 344
3 938
118 %
212.002
Z prenajatých pozemkov
2 140
2 289
107 %
212.003
Z prenajatých budov
1 204
1 650
137 %
220
Administratívne poplatky
10 667
12 419
116 %
221
Administratívne poplatky
1 000
1 035
104 %
221.004
Ostatné poplatky
1 000
1 035
104 %
222
Pokuty, penále a iné sankcie
0
0
0 %
222.003
Za porušenie predpisov
0
0
0 %
223
Poplatky a platby z náhodneho predaja
9 667
11 384
118 %
223.001
Za predaj tovarov a služieb
5 647
6 153
109 %
223.002
Za jasle, materské školy
450
660
147 %
223.003
Za stravné
3 570
4 371
122 %
223.004
Za prebytočný hnut.majetok
0
200
0 %
240
Úroky z tuzemských úverov
30
126
420 %
243
Úroky z účtov finančného hospodárenia
30
126
420 %
290
Iné nedaňové príjmy
1 150
709
62 %
291
Vrátené neoprávnené fin.prostriedky
0
0
0 %
291.008
Od ostatných subjektov ver.správy
0
0
0 %
292
Ostatné príjmy
1 150
709
62 %
292.006
Z náhrad z poist.plnenia
0
0
0 %
292.008
Z odvodov z hazardu
50
30
60 %
292.012
Z dobropisov
500
0
0 %
292.017
Vratky
100
163
163 %
292.019
Z refundácie
500
516
103 %
292.027
Iné
0
0
0 %
310
Tuzemské bežné granty
0
11 246
0 %
311
Granty
0
7 750
0 %
312
Transfery v rámci verejnej správy
0
3 496
0 %
312.001
Zo štátneho rozpočtu
0
99
0 %
312.002
Zo štátneho účel.fondu
0
0
0 %
312.008
Z rozpočtu VÚC
0
2 000
0 %
312.011
Od ostatných subjektov ver.správy
0
0
0 %
 
Príjmy bežného rozpočtu celkom
223 500
261 285
117 %


Výdavky bežného rozpočtu

ODDIEL
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
01
Všeobecné verejné služby
113 006
-8 294
-7 %
01.1.1
112 271
-8 294
-7 %
01.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť
615
0
0 %
637
Služby
615
0
0 %
01.6
Všeobecné verejné služby
0
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
631
Cestovné náhrady
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
634
Dopravné
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
01.7
Transakcia verejného dlhu
120
0
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
0
0 %
653
Ostatné platby súvisiace s úverom
120
0
0 %
02
Obrana
0
0
0 %
02.2
Civilná ochrana
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
03
Verejný poriadok a bezpečnosť
2 520
-134
-5 %
03.2
Ochrana pred požiarmi
2 500
-134
-5 %
631
Cestovné náhrady
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
640
0
0 %
633
Materiál
250
0
0 %
634
Dopravné
570
-134
-23 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
40
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
1 000
0
0 %
03.6
20
0
0 %
04
Ekonomická oblasť
1 100
0
0 %
04.2.3
Rybárstvo a poľovníctvo
200
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
200
0
0 %
04.5.1
Cestná doprava
900
0
0 %
633
Materiál
200
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
700
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
04.6
Komunikácie
0
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
0
0 %
05
Ochrana životného prostredia
14 330
-2 963
-21 %
05.1
Nakladanie s odpadmi
12 880
-2 963
-23 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
1 420
0
0 %
637
Služby
11 460
-2 963
-26 %
05.3
Znižovanie znečisťovania
0
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
05.4
Ochrana prírody a krajiny
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
641
Transfery v rámci verejnej správy
0
0
0 %
05.6
Ochrana životného prostredia
1 450
0
0 %
633
Materiál
1 330
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
100
0
0 %
637
Služby
20
0
0 %
06
Bývanie a občianska vybavenosť
8 150
-93
-1 %
06.2
Rozvoj obcí
1 580
0
0 %
633
Materiál
600
0
0 %
634
Dopravné
30
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
50
0
0 %
637
Služby
900
0
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
0
0 %
06.3
Zásobovanie vodou
530
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
400
0
0 %
633
Materiál
30
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
50
0
0 %
637
Služby
50
0
0 %
06.4
Verejné osvetlenie
5 200
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
50
0
0 %
634
Dopravné
100
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
50
0
0 %
637
Služby
5 000
0
0 %
06.6
Bývanie a občianska vybavenosť
840
-93
-11 %
632
Energie, voda a komunikácie
790
-93
-12 %
633
Materiál
50
0
0 %
07
Zdravotná starostlivosť
150
0
0 %
07.6
Zdravotníctvo inde neklasifikované
150
0
0 %
637
Služby
150
0
0 %
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
21 680
-2 011
-9 %
08.1
Rekreačné a športové služby
3 560
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
390
0
0 %
633
Materiál
50
0
0 %
637
Služby
70
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
3 050
0
0 %
08.2
Kultúrne služby
12 054
-2 011
-17 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
74
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
4 305
0
0 %
633
Materiál
965
-11
-1 %
634
Dopravné
200
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
200
0
0 %
636
Nájomné za nájom
0
-2 000
0 %
637
Služby
6 110
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
200
0
0 %
08.3
Vysielacie a vydavateľské služby
4 426
0
0 %
633
Materiál
3 100
0
0 %
634
Dopravné
50
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
1 000
0
0 %
637
Služby
276
0
0 %
08.4
Náboženské a iné spol. služby
1 640
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
750
0
0 %
633
Materiál
280
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
150
0
0 %
637
Služby
60
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
400
0
0 %
08.6
Inde neklasifikované
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
09
Vzdelávanie
62 314
-3 548
-6 %
09.1.1.1
Predškolská výchova a zákl. vzdelanie
42 994
-2 348
-5 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
31 199
-2 343
-8 %
632
Energie, voda a komunikácie
6 130
0
0 %
633
Materiál
615
0
0 %
634
Dopravné
5
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
4 050
0
0 %
637
Služby
895
-4
-1 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
100
0
0 %
09.2.2.1
0
0
0 %
09.5
Nedefinovateľ.vzdelávanie
400
0
0 %
641
Transfery v rámci verejnej správy
400
0
0 %
09.6.0.1
Školské stravovanie
18 920
-1 200
-6 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
14 135
-1 188
-8 %
632
Energie, voda a komunikácie
145
0
0 %
633
Materiál
4 050
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
490
-12
-2 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
100
0
0 %
09.6.0.2
0
0
0 %
10
Sociálne zabezpečenie
250
0
0 %
10.2
Staroba
250
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
634
Dopravné
200
0
0 %
637
Služby
50
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
10.7
Soc.pom.obč.v hm.a soc.núdzi
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
HR
0
-2 026
0 %
HR.O.0..
0
-2 026
0 %
KA
0
-26
0 %
KA.N.0..
0
-26
0 %
KR
0
-28
0 %
KR.A.0..
0
-28
0 %
MI
0
-241
0 %
MI.N.0.V
0
-241
0 %
PL
0
-582
0 %
PL.Y
0
-582
0 %
RE
0
-20
0 %
RE.G.0.A
0
-20
0 %
SK
0
-99
0 %
SK.L.0.D
0
-99
0 %
VO
0
-166
0 %
VO.D.0.É
0
-120
0 %
VO.¼.0.K
0
-46
0 %
Výdavky bežného rozpočtu celkom
223 500
-20 231
-9 %