Bánovce nad Ondavou - Zmluvy - 2018

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Ing. Marta PODOLCOVÁ - zodpovedný audítor Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2017-2018 2018-12-19 2018-12-20 650,00
Pierott, n. o. Prešov Darovacia zmluva č. 4068/2018 2018-12-06 2018-12-07 30,00
TJ FK Bánovce nad Ondavou Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. dotácie z rozpočtu obce 2018-12-05 2018-12-05 0,00
PZ Lieskovec Bánovce n/O Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2018 2018-11-22 2018-11-23 200,00
MV SR Bratislava Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002815-Hasičská zbrojnica-technické zhodnotenie a oprava 2018-11-06 2018-11-07 30 000,00
DHZ Bánovce nad Ondavou Zmluva o výpožičke 2018-11-05 2018-11-06 2 359,61
ECOTEC, spol. s r.o. Bratislava Zmluva o kontrolnej činnosti 2018-10-23 2018-10-24 0,00
Reformovaná kresťanská cirkev Bánovce nad Ondavou Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2018-10-22 2018-10-23 400,00
Gymnázium sv.Edity Steinovej, Košice Zmluva o poskytn.fin. prostr. na podporu záujmového vzdelávania na obdobie II. p 2018-10-18 2018-10-19 24,80
Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 2018-10-17 2018-10-18 8 500,00
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. Sečovce Zmluva o dielo č. 01/2018 2018-10-17 2018-10-18 9 978,52
WBX, s.r.o. Košice Zmluva číslo MC12102018 o vytvorení webstránky, domény a webhostingu 2018-10-16 2018-10-17 924,00
Základná škola J. Švermu 6, Michalovce Zmluva o poskytn. fin.prostr. na podporu záujmového vzdelávania na šk.r. 2018/20 2018-10-12 2018-10-13 124,00
Základná škola Ul. Okružná 17, Michalovce Zmluva o poskytn. fin.prostr. na podporu záujmového vzdelávania na II.polrok 201 2018-10-12 2018-10-13 49,60
ÚPSVaR Michalovce Dohoda č. 18/42/010/47 2018-10-03 2018-10-04 0,00
Základná škola T.J. Moussona MICHALOVCE Zmluva o poskytn. fin.prostr. na podporu záujmového vzdelávania na šk.r. 2018/20 2018-09-21 2018-09-22 49,60
Lindström, s. r. o., Orešianska 3, 917 01 Trnava Zmluva o prenajme rohože 2018-09-20 2018-09-21 0,00
MŽP v zastúpení SAŽP Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2017-23/167 2018-09-12 2018-09-13 0,00
MŽP v zastúpení SAŽP Dodatok č.1 o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2017-23/167 2018-09-12 2018-09-13 0,00
Košicky samosprávny kraj Zmluva č. 39/2018 - VZN o dot.na Zempl. Majáles v Košiciach 2018-09-05 2018-09-06 2 000,00
Klub Zemplínčanov v Košiciach Dodatok č. 1/2018 k Zmluve z 30.5.2018 2018-08-03 2018-08-04 1 600,00
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi od 26.7.2018 do 25.7.2019 2018-07-18 2018-07-19 6,50
SAVE2, s.r.o., Košice-Sever Zmluva č.015/09/07/2018 o vykonávaní služieb podľa zák. č.18/2018 Z.z. o ochrane 2018-07-18 2018-07-19 3 330,00
Mgr. Martina Danková, Ložín 44 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve k 24/2017 2018-07-03 2018-07-04 0,00
Marián Babin Uniprim, Humenné Zmluva o dielo 2018-07-03 2018-07-04 17 862,96
Východoslovenská distribučná, a.s.,Košice Zmluva č. 1077/2210/2018 2018-06-27 2018-06-28 0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 38402 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 2018-06-22 2018-06-23 3 000,00
WAK s.r.o. Veľké Kapušany Darovacia zmluva 2018-06-06 2018-06-07 150,00
Klub Zemplínčanov v Košiciach Darovacia zmluva 2018-06-06 2018-06-06 0,00
Nadácia EPH, Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2018/NAF001 2018-06-06 2018-06-06 1 000,00
DHZ Bánovce nad Ondavou Dodatok k Zmluve č.3/2018 2018-05-29 2018-05-30 300,00
AGROPIESKY, s. r. o. Zmluva o dielo - zimná údržba ciest 2018-05-11 2018-05-12 0,00
Pierott, n. o. Prešov Darovacia zmluva 2018-04-27 2018-04-28 50,00
NATUR-PACK, a.s., Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z oba 2018-04-16 2018-04-17 0,00
Folklórna skupina Ondavčanka Zmluva o poskyt. dotácie z rozpočtu obce 2018 2018-04-13 2018-04-14 200,00
Poľovnícke združenie Lieskovec Zmluva o poskyt. dotácie z rozpočtu obce 2018 2018-04-13 2018-04-14 200,00
Roľnícke družstvo Trhovište Nájomná zmluva č.554/2018 o nájme pozemku na poľn.účely 2018-04-06 2018-04-07 1 737,90
Jozef Semjan, Bánovce nad Ondavou Kúpna zmluva - motorové vozidlo GAZ 69 2018-04-03 2018-04-04 200,00
MOAD s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekon 2018-03-24 2018-03-25 800,00
Mária Roková, Michalovce Kúpna zmluva pozemok C-KN p.č. 480/1 2018-03-07 2018-03-08 130,00
Innogy Slovensko, s.r.o. Bratislava Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu úč.od 1.3.2018 2018-03-07 2018-03-08 0,00
TJ FK Bánovce nad Ondavou Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 2018-03-07 2018-03-08 3 050,00
Slovak Telekom a.s. Dodatok k zmluve-program služieb k SIM (OÚ) 2018-02-07 2018-02-08 0,00
Základná škola MICHALOVCE ul.Okružná 17 Zmluva o poskyt.finanč.prostr. na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 1. p 2018-02-07 2018-02-08 74,40
IFOsoft s.r.o.,Prešov Zmluva č. 171256 - programové vybavenie modul Správa registratúry 2018-01-17 2018-01-18 33,00
DHZ Bánovce nad Ondavou Zmluva o dotácii z rozpočtu obce 2018-01-11 2018-01-12 1 000,00
Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica PZP spôsobenú prevádzkou motorového vozidla MI127DA 2018-01-11 2018-01-12 105,80
Gabriel Lukáč, SHR, Bánovce nad Ondavou Kúpna zmluva-predaj pozemkov reg. "C" zast.plocha 2018-01-08 2018-01-09 54,00
Gabriel Lukáč, SHR, Bánovce nad Ondavou Zmluva o dielo-zimná údržba ciest 2018-01-06 2018-01-07 0,00