Bánovce nad Ondavou - Rozpočet - 2019


KÓD
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
193 000
0
0 %
111
Daň z príjmov fyzickej osoby
193 000
0
0 %
111.003
Poukázaný územnej samospráve
193 000
0
0 %
120
Dane z majetku
21 510
0
0 %
121
Daň z nehnuteľností
21 510
0
0 %
121.001
Z pozemkov
11 860
0
0 %
121.002
Zo stavieb
9 650
0
0 %
130
Dane za tovary a služby
6 150
0
0 %
133
Dane za špecifické služby
6 150
0
0 %
133.001
Za psa
550
0
0 %
133.013
Za komunálne odpady
5 600
0
0 %
134
Dane z používania tovarov a z povolení
0
0
0 %
134.001
Z úhrad za dobývací priestor
0
0
0 %
210
Príjmy z podnikania a z vlastníctva
3 094
0
0 %
211
Príjmy z podnikania
0
0
0 %
211.003
Dividendy
0
0
0 %
212
Príjmy z vlastníctva
3 094
0
0 %
212.002
Z prenajatých pozemkov
1 920
0
0 %
212.003
Z prenajatých budov
1 174
0
0 %
220
Administratívne poplatky
10 554
0
0 %
221
Administratívne poplatky
850
0
0 %
221.004
Ostatné poplatky
850
0
0 %
222
Pokuty, penále a iné sankcie
0
0
0 %
222.003
Za porušenie predpisov
0
0
0 %
223
Poplatky a platby z náhodneho predaja
9 704
0
0 %
223.001
Za predaj tovarov a služieb
5 604
0
0 %
223.002
Za jasle, materské školy
550
0
0 %
223.003
Za stravné
3 550
0
0 %
223.004
Za prebytočný hnut.majetok
0
0
0 %
240
Úroky z tuzemských úverov
100
0
0 %
243
Úroky z účtov finančného hospodárenia
100
0
0 %
290
Iné nedaňové príjmy
430
0
0 %
291
Vrátené neoprávnené fin.prostriedky
0
0
0 %
291.008
Od ostatných subjektov ver.správy
0
0
0 %
292
Ostatné príjmy
430
0
0 %
292.006
Z náhrad z poist.plnenia
0
0
0 %
292.008
Z odvodov z hazardu
30
0
0 %
292.012
Z dobropisov
300
0
0 %
292.017
Vratky
0
0
0 %
292.019
Z refundácie
100
0
0 %
292.027
Iné
0
0
0 %
310
Tuzemské bežné granty
0
0
0 %
311
Granty
0
0
0 %
312
Transfery v rámci verejnej správy
0
0
0 %
312.001
Zo štátneho rozpočtu
0
0
0 %
312.002
Zo štátneho účel.fondu
0
0
0 %
312.008
Z rozpočtu VÚC
0
0
0 %
312.011
Od ostatných subjektov ver.správy
0
0
0 %
 
Príjmy bežného rozpočtu celkom
234 838
0
0 %


Výdavky bežného rozpočtu

ODDIEL
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
01
Všeobecné verejné služby
114 408
0
0 %
01.1.1
113 763
0
0 %
01.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť
525
0
0 %
637
Služby
525
0
0 %
01.6
Všeobecné verejné služby
0
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
631
Cestovné náhrady
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
634
Dopravné
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
01.7
Transakcia verejného dlhu
120
0
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
0
0 %
653
Ostatné platby súvisiace s úverom
120
0
0 %
02
Obrana
0
0
0 %
02.2
Civilná ochrana
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
03
Verejný poriadok a bezpečnosť
3 650
0
0 %
03.2
Ochrana pred požiarmi
3 630
0
0 %
631
Cestovné náhrady
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
1 210
0
0 %
633
Materiál
20
0
0 %
634
Dopravné
1 220
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
180
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
1 000
0
0 %
03.6
20
0
0 %
04
Ekonomická oblasť
1 500
0
0 %
04.2.3
Rybárstvo a poľovníctvo
300
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
300
0
0 %
04.5.1
Cestná doprava
1 200
0
0 %
633
Materiál
700
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
500
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
04.6
Komunikácie
0
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
0
0 %
05
Ochrana životného prostredia
20 174
0
0 %
05.1
Nakladanie s odpadmi
18 664
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
1 420
0
0 %
637
Služby
17 244
0
0 %
05.3
Znižovanie znečisťovania
0
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
05.4
Ochrana prírody a krajiny
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
641
Transfery v rámci verejnej správy
0
0
0 %
05.6
Ochrana životného prostredia
1 510
0
0 %
633
Materiál
1 330
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
150
0
0 %
637
Služby
30
0
0 %
06
Bývanie a občianska vybavenosť
9 330
0
0 %
06.2
Rozvoj obcí
1 800
0
0 %
633
Materiál
500
0
0 %
634
Dopravné
50
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
50
0
0 %
637
Služby
1 200
0
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
0
0
0 %
06.3
Zásobovanie vodou
650
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
400
0
0 %
633
Materiál
150
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
50
0
0 %
637
Služby
50
0
0 %
06.4
Verejné osvetlenie
5 900
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
634
Dopravné
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
5 900
0
0 %
06.6
Bývanie a občianska vybavenosť
980
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
930
0
0 %
633
Materiál
50
0
0 %
07
Zdravotná starostlivosť
150
0
0 %
07.6
Zdravotníctvo inde neklasifikované
150
0
0 %
637
Služby
150
0
0 %
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
17 377
0
0 %
08.1
Rekreačné a športové služby
2 460
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
390
0
0 %
633
Materiál
500
0
0 %
637
Služby
70
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
1 500
0
0 %
08.2
Kultúrne služby
11 604
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
74
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
3 275
0
0 %
633
Materiál
1 015
0
0 %
634
Dopravné
300
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
1 000
0
0 %
636
Nájomné za nájom
0
0
0 %
637
Služby
5 640
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
300
0
0 %
08.3
Vysielacie a vydavateľské služby
183
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
634
Dopravné
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
183
0
0 %
08.4
Náboženské a iné spol. služby
3 130
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
1 000
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
700
0
0 %
633
Materiál
620
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
150
0
0 %
637
Služby
60
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
600
0
0 %
08.6
Inde neklasifikované
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
09
Vzdelávanie
67 899
0
0 %
09.1.1.1
Predškolská výchova a zákl. vzdelanie
47 129
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
33 754
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
6 680
0
0 %
633
Materiál
645
0
0 %
634
Dopravné
5
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
5 050
0
0 %
637
Služby
895
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
100
0
0 %
09.2.2.1
0
0
0 %
09.5
Nedefinovateľ.vzdelávanie
700
0
0 %
641
Transfery v rámci verejnej správy
700
0
0 %
09.6.0.1
Školské stravovanie
20 070
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
15 350
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
145
0
0 %
633
Materiál
3 995
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
480
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
100
0
0 %
09.6.0.2
0
0
0 %
10
Sociálne zabezpečenie
350
0
0 %
10.2
Staroba
350
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
634
Dopravné
300
0
0 %
637
Služby
50
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
10.7
Soc.pom.obč.v hm.a soc.núdzi
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
Výdavky bežného rozpočtu celkom
234 838
0
0 %