Nižný Hrabovec - Rozpočet - 2014


KÓD
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
359 000
42 711
12 %
111
Daň z príjmov fyzickej osoby
359 000
42 711
12 %
111.003
Poukázaný územnej samospráve
359 000
42 711
12 %
120
Dane z majetku
34 714
0
0 %
121
Daň z nehnuteľností
34 714
0
0 %
121.001
Z pozemkov
11 912
0
0 %
121.002
Zo stavieb
22 738
0
0 %
121.003
Z bytov a nebytových priestorov
65
0
0 %
130
Dane za tovary a služby
8 544
44
1 %
133
Dane za špecifické služby
7 844
44
1 %
133.001
Za psa
700
0
0 %
133.003
Za nevýherné hracie prístroje
1 494
0
0 %
133.004
Za predajné automaty
0
14
0 %
133.012
Za užívanie verejného priestranstva
550
0
0 %
133.013
Za komunálne odpady
5 100
30
1 %
134
Dane z používania tovarov a z povolení
700
0
0 %
134.001
Z úhrad za dobývací priestor
700
0
0 %
210
Príjmy z podnikania a z vlastníctva
8 223
186
2 %
212
Príjmy z vlastníctva
8 223
186
2 %
212.003
Z prenajatých budov
8 223
186
2 %
220
Administratívne poplatky
11 580
135
1 %
221
Administratívne poplatky
500
0
0 %
221.004
Ostatné poplatky
500
0
0 %
222
Pokuty, penále a iné sankcie
0
60
0 %
222.001
Za porušenie fin.disciplíny
0
0
0 %
222.003
Za porušenie predpisov
0
60
0 %
223
Poplatky a platby z náhodneho predaja
10 380
0
0 %
223.001
Za predaj tovarov a služieb
9 380
0
0 %
223.002
Za jasle, materské školy
1 000
0
0 %
229
Ďalšie administratívne poplatky
700
75
11 %
229.001
Za vypúšťanie odp.vôd
700
75
11 %
240
Úroky z tuzemských úverov
50
0
0 %
243
Úroky z účtov finančného hospodárenia
50
0
0 %
290
Iné nedaňové príjmy
0
0
0 %
292
Ostatné príjmy
0
0
0 %
292.027
Iné
0
0
0 %
310
Tuzemské bežné granty
537 759
9 926
2 %
311
Granty
0
0
0 %
312
Transfery v rámci verejnej správy
537 759
9 926
2 %
312.001
Zo štátneho rozpočtu
537 759
9 926
2 %
 
Príjmy bežného rozpočtu celkom
959 870
53 002
6 %


Výdavky bežného rozpočtu

ODDIEL
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
01
Všeobecné verejné služby
196 923
2 868
1 %
01.1.1
UNDEFINED
194 523
2 868
1 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
101 773
0
0 %
631
Cestovné náhrady
200
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
29 383
-3 927
-13 %
633
Materiál
16 370
49
0 %
634
Dopravné
4 720
210
4 %
635
Rutinná a štandardná údržba
6 200
997
16 %
636
Nájomné za nájom
0
0
0 %
637
Služby
30 625
2 268
7 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
5 253
3 270
62 %
01.6
Všeobecné verejné služby
0
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
631
Cestovné náhrady
0
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
01.7
Transakcia verejného dlhu
2 400
0
0 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
2 400
0
0 %
03
Verejný poriadok a bezpečnosť
600
0
0 %
03.2
Ochrana pred požiarmi
600
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
634
Dopravné
0
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
600
0
0 %
04
Ekonomická oblasť
6 500
405
6 %
04.5.1
Cestná doprava
6 500
405
6 %
635
Rutinná a štandardná údržba
6 500
405
6 %
05
Ochrana životného prostredia
33 220
2 372
7 %
05.1
Nakladanie s odpadmi
17 000
1 735
10 %
633
Materiál
1 500
644
43 %
637
Služby
15 500
1 090
7 %
05.2
Nakladanie s odpad.vodami
16 220
637
4 %
635
Rutinná a štandardná údržba
10 720
179
2 %
637
Služby
5 500
458
8 %
06
Bývanie a občianska vybavenosť
1 500
0
0 %
06.2
Rozvoj obcí
0
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
631
Cestovné náhrady
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
634
Dopravné
0
0
0 %
637
Služby
0
0
0 %
06.4
Verejné osvetlenie
1 500
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
1 500
0
0 %
07
Zdravotná starostlivosť
4 650
231
5 %
07.2.1
Všeobecná lek.zdrav.star.
4 650
231
5 %
632
Energie, voda a komunikácie
4 350
231
5 %
633
Materiál
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
300
0
0 %
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
16 000
500
3 %
08.1
Rekreačné a športové služby
7 700
500
6 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
1 700
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
6 000
500
8 %
08.2
Kultúrne služby
8 300
0
0 %
633
Materiál
200
0
0 %
637
Služby
5 400
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
2 700
0
0 %
09
Vzdelávanie
97 096
748
1 %
09.1.1.1
Predškolská výchova a zákl. vzdelanie
75 796
723
1 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
58 348
0
0 %
631
Cestovné náhrady
50
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
6 500
723
11 %
633
Materiál
5 700
0
0 %
634
Dopravné
4 000
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
100
0
0 %
637
Služby
1 097
0
0 %
09.1.2.1
Zákl. vzdelanie s bežnou starostlivosťou
5 400
0
0 %
633
Materiál
5 000
0
0 %
634
Dopravné
0
0
0 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
400
0
0 %
09.5
Nedefinovateľ.vzdelávanie
15 900
0
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
0
0 %
633
Materiál
0
0
0 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
15 900
0
0 %
09.6
UNDEFINED
0
25
0 %
637
Služby
0
25
0 %
10
Sociálne zabezpečenie
15 200
2 000
13 %
10.7
Soc.pom.obč.v hm.a soc.núdzi
15 200
2 000
13 %
637
Služby
12 000
2 000
17 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
3 200
0
0 %
Výdavky bežného rozpočtu celkom
371 689
9 124
2 %