Nižný Hrabovec - Rozpočet - 2018


KÓD
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku
922 460
490 382
53 %
111
Daň z príjmov fyzickej osoby
922 460
490 382
53 %
111.003
Poukázaný územnej samospráve
922 460
490 382
53 %
120
Dane z majetku
69 430
34 407
50 %
121
Daň z nehnuteľností
69 430
34 407
50 %
121.001
Z pozemkov
23 824
12 917
54 %
121.002
Zo stavieb
45 476
21 432
47 %
121.003
Z bytov a nebytových priestorov
130
58
45 %
130
Dane za tovary a služby
17 100
8 252
48 %
133
Dane za špecifické služby
15 700
7 498
48 %
133.001
Za psa
1 400
668
48 %
133.003
Za nevýherné hracie prístroje
3 000
0
0 %
133.012
Za užívanie verejného priestranstva
1 100
28
3 %
133.013
Za komunálne odpady
10 200
6 802
67 %
134
Dane z používania tovarov a z povolení
1 400
754
54 %
134.001
Z úhrad za dobývací priestor
1 400
754
54 %
210
Príjmy z podnikania a z vlastníctva
14 184
8 265
58 %
212
Príjmy z vlastníctva
14 184
8 265
58 %
212.003
Z prenajatých budov
14 184
8 265
58 %
220
Administratívne poplatky
23 160
13 661
59 %
221
Administratívne poplatky
1 000
780
78 %
221.004
Ostatné poplatky
1 000
780
78 %
222
Pokuty, penále a iné sankcie
0
5
0 %
222.001
Za porušenie fin.disciplíny
0
0
0 %
222.003
Za porušenie predpisov
0
5
0 %
223
Poplatky a platby z náhodneho predaja
20 560
11 092
54 %
223.001
Za predaj tovarov a služieb
18 960
9 770
52 %
223.002
Za jasle, materské školy
1 600
1 319
82 %
223.004
Za prebytočný hnut.majetok
0
3
0 %
229
Ďalšie administratívne poplatky
1 600
1 784
112 %
229.001
Za vypúšťanie odp.vôd
1 600
1 784
112 %
240
Úroky z tuzemských úverov
60
0
0 %
243
Úroky z účtov finančného hospodárenia
60
0
0 %
290
Iné nedaňové príjmy
0
7 320
0 %
292
Ostatné príjmy
0
7 320
0 %
292.006
Z náhrad z poist.plnenia
0
0
0 %
292.017
Vratky
0
4 954
0 %
292.027
Iné
0
2 366
0 %
310
Tuzemské bežné granty
1 261 620
698 006
55 %
311
Granty
0
0
0 %
312
Transfery v rámci verejnej správy
1 261 620
698 006
55 %
312.001
Zo štátneho rozpočtu
1 261 620
698 006
55 %
 
Príjmy bežného rozpočtu celkom
2 308 014
1 260 294
55 %


Výdavky bežného rozpočtu

ODDIEL
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
01
Všeobecné verejné služby
502 522
262 201
52 %
01.1.1
UNDEFINED
499 522
261 031
52 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
260 802
156 835
60 %
631
Cestovné náhrady
400
132
33 %
632
Energie, voda a komunikácie
58 540
33 091
57 %
633
Materiál
42 840
13 856
32 %
634
Dopravné
9 200
3 120
34 %
635
Rutinná a štandardná údržba
37 000
13 490
36 %
636
Nájomné za nájom
0
1
0 %
637
Služby
68 528
29 515
43 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
22 212
10 993
49 %
01.6
Všeobecné verejné služby
0
1 049
0 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
0
72
0 %
631
Cestovné náhrady
0
10
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
5
0 %
633
Materiál
0
340
0 %
637
Služby
0
623
0 %
01.7
Transakcia verejného dlhu
3 000
121
4 %
651
Splácanie úrokov v tuzemsku
3 000
121
4 %
03
Verejný poriadok a bezpečnosť
1 200
439
37 %
03.2
Ochrana pred požiarmi
1 200
439
37 %
634
Dopravné
600
79
13 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
600
360
60 %
04
Ekonomická oblasť
5 000
2 071
41 %
04.5.1
Cestná doprava
5 000
2 071
41 %
635
Rutinná a štandardná údržba
5 000
2 071
41 %
05
Ochrana životného prostredia
68 440
42 999
63 %
05.1
Nakladanie s odpadmi
36 000
21 000
58 %
633
Materiál
2 000
1 833
92 %
637
Služby
34 000
19 168
56 %
05.2
Nakladanie s odpad.vodami
32 440
21 998
68 %
635
Rutinná a štandardná údržba
21 440
16 498
77 %
637
Služby
11 000
5 501
50 %
06
Bývanie a občianska vybavenosť
6 000
1 221
20 %
06.4
Verejné osvetlenie
6 000
1 221
20 %
635
Rutinná a štandardná údržba
6 000
1 221
20 %
07
Zdravotná starostlivosť
8 500
2 719
32 %
07.2.1
Všeobecná lek.zdrav.star.
8 500
2 719
32 %
632
Energie, voda a komunikácie
6 500
2 654
41 %
635
Rutinná a štandardná údržba
2 000
65
3 %
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
46 320
20 811
45 %
08.1
Rekreačné a športové služby
16 800
7 040
42 %
632
Energie, voda a komunikácie
0
0
0 %
637
Služby
4 400
2 190
50 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
12 400
4 850
39 %
08.2
Kultúrne služby
29 520
13 771
47 %
633
Materiál
400
0
0 %
637
Služby
19 920
9 195
46 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
9 200
4 577
50 %
09
Vzdelávanie
175 112
92 050
53 %
09.1.1.1
Predškolská výchova a zákl. vzdelanie
145 326
79 102
54 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
116 698
63 640
55 %
631
Cestovné náhrady
100
0
0 %
632
Energie, voda a komunikácie
13 000
7 651
59 %
633
Materiál
8 608
4 432
51 %
634
Dopravné
4 000
761
19 %
635
Rutinná a štandardná údržba
200
0
0 %
637
Služby
2 720
2 238
82 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
380
0 %
09.1.2.1
Zákl. vzdelanie s bežnou starostlivosťou
1 600
892
56 %
633
Materiál
800
502
63 %
635
Rutinná a štandardná údržba
0
0
0 %
637
Služby
800
390
49 %
09.5
Nedefinovateľ.vzdelávanie
28 186
11 806
42 %
(611-627)
Mzdy a Poistné
11 386
4 532
40 %
633
Materiál
6 000
2 059
34 %
637
Služby
10 800
5 215
48 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
0
0
0 %
09.6
UNDEFINED
0
250
0 %
637
Služby
0
250
0 %
10
Sociálne zabezpečenie
45 200
19 600
43 %
10.7
Soc.pom.obč.v hm.a soc.núdzi
45 200
19 600
43 %
637
Služby
36 000
15 234
42 %
642
Transfery jednotlivcom a organizáciam
9 200
4 366
47 %
Výdavky bežného rozpočtu celkom
858 294
444 111
52 %